ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

  1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, HATÁLY

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (”ÁSZF”) a www.theacademy.hu honlapot (”Honlap”) olvasó, megtekintő, látogató és használó felhasználókra (”Felhasználók”) vonatkozó szabályokat, továbbá a Vagheggi Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 81., IV. emelet; telephely: 1141 Budapest, Egressy út 8. (”Üzlet”),cégjegyzékszám: 01-09-998407, adószám: 24260765-2-41,(”Vagheggi Kft.”), e-mail: info@vagheggi.hu, telefon: 0036-30-725-6193 ) akár az Üzletben, akár a Honlapon működő webáruházban (”Webáruház”) kötött adásvételi szerződés (”Adásvételi szerződés(ek) vagy bármilyen más szerződés (”Szerződések”) alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelekre, vásárlókra, viszonteladókra, üzleti partnerekre (”Ügyfelek”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Honlap üzemeltetője a Vagheggi Kft.

1.2 A Vagheggi Kft. 2013. február 18. napja óta működő, Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, mely főként illatszer nagykereskedelemmel, egyéb Szolgáltatás ügynöki nagykereskedelmével – összefoglalóan szépségipari Szolgáltatások nagykereskedelmével – m.n.s. egyéb oktatással, m.n.s. személyi szolgáltatással valamint csomagküldő, internetes kiskereskedelemmel foglalkozik.

1.3 A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba (”Hatálybalépés napja”). A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2019. július 31. napja. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak. A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a vonatkozó Szerződés aláírásával elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára és az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül, továbbá a Szerződés megkötésével létesülő szerződéses jogviszony időtartamára és az adott Szerződés megszűnését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.

1.4 A Vagheggi Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az egyoldalú szerződésmódosítás lehetőségét a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten elfogadja. A Vagheggi Kft. biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Valamennyi Felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a Felhasználás, illetve a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

  1. A HONLAPPAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

2.1 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy a Honlap a Vagheggi Kft. által üzemeltett és karbantartott, a Vagheggi Kft. által meghatározott tartalommal rendelkező honlap. A Vagheggi Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a Honlap mindenkor hozzáférhető és teljes tartalma valamennyi Felhasználó számára elérhető. A Vagheggi Kft. különösen nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak.

2.2 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy a Vagheggi Kft.-t megilleti a jog, hogy a Honlapot és azok tartalmát a Vagheggi Kft. arculatába, profiljába illő, a témájában, tartalmában, minőségében a Vagheggi Kft. üzletfilozófiájával, szolgáltatásaival, Szolgáltatáseivel, azok imidzsével összeegyeztethető módon alakítsa ki. A Vagheggi Kft. jogosult kialakítani a Honlap arculatát, kép- és színvilágát.

2.3 A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés aláírásával tudomásul veszik, hogy a Honlapon megjelenő cikkek, szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek (”Tartalmi és formai elemek”) a Vagheggi Kft. tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek.

2.4 A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalmi és formai elemeket csak a Vagheggi Kft. előzetes írásos engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja nevének és a Honlap címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni, feldolgozni, így különösen tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlapon elhelyezett képeket tilos részben vagy egészben másolni, áthelyezni, elektronikusan tárolni, továbbá a jelen ÁSZF vagy a Honlapon található adatvédelmi szabályzat (”ASZ”) részét vagy egészét másolni, a Honlap működését zavarni, a Honlap tartalmát módosítani (”Jogsértés”). A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a forrás nélküli felhasználás is jogellenes felhasználásnak, egyben Jogsértésnek minősül. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy Jogsértés esetén büntetést (”Büntetés”) köteles fizetni. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Büntetés összegét a Vagheggi Kft. írásos (e-mail, postai levél) felszólításának átvételét követő hét naptári napon belül fizeti ki a Vagheggi Kft. UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000034-39050002 számú bankszámlájára. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Jogsértést az erről való értesítést követő egy napon belül megszünteti, így a Honlapról átvett Tartalmi és formai eleme(ke)t, így különösen szöveget vagy képet az adott online vagy egyéb felületről a fenti határidőn belül eltávolítja, megsemmisíti, továbbá tartózkodik az újabb Jogsértéstől. A Büntetés mértéke 100.000,- Ft, azaz százezer forint / kép, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / egyéb formai elem (pl. logó) eltávolítása, másolása, stb., 100.000,- Ft, azaz százezer forint / tartalmi elem (pl. szövegrész, bekezdés) jogsértő felhasználása, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / minden egyéb, fent nem meghatározott jogszerűtlen felhasználás. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen bekezdésben foglalt büntetési tételek a Jogsértés súlyával arányban álló büntetési tételek. A Felhasználó, valamint az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Büntetés a jelen pontban foglalt határidőben történő megfizetésének elmulasztása polgári és adott esetben büntetőjogi következményekkel járhat, így különösen tudomásul veszi, hogy a Vagheggi Kft. a határidő eredménytelen letelte esetén haladéktalanul fizetési meghagyást indít a jogsértővel szemben. A jogérvényesítés jogának nem gyakorlása nem jelenti azt, hogy a Vagheggi Kft. a jogérvényesítésről vagy ezen jogának gyakorlásáról lemondott (jogfenntartás).

  1. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

3.1 A jelen ÁSZF 3. fejezetében foglalt rendelkezések valamennyi, a Vagheggi Kft. mint eladó és az Ügyfél mint vevő (”Vevő”) által akár írásban, akár szóban, akár ráutaló magtartással, akár az Üzletben, akár a Webáruházban kötött Adásvételi szerződésre vonatkoznak.

3.2 A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Adásvételi szerződést a legalább a 16. életévét betöltött vevő köthet. A 16. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött személy szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (”Ptk.”) 2:12. § (2) bekezdés b.) pontja az irányadó (”A korlátozottan cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül (…) megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket”), tehát az Adásvételi szerződés a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekintendő, melyet a 16. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Vevő a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is megköthet. A 16. életévét be nem töltött Vevő kizárólag a törvényes képviselője által képviselten köthet Adásvételi szerződést.

3.3 A Vevő tudomásul veszi, hogy személyesen vásárlásra és a Webáruházban megrendelt áru személyes átvételére a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint kerülhet sor.

3.4 Az Adásvételi szerződések tárgyait szolgáltatások és továbbképzések (”Szolgáltatás(ok)”) képezik.

3.5 Az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy kizárólag az Üzletben, illetve a Webáruházban az adott időpontban megtalálható/elérhető/ készleten lévő Szolgáltatásokból vásárolhat. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a nyilvános és a zártkörű Szolgáltatások ára eltérhet egymástól. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások meghatározott köre kizárólag a szépségipari szakmai végzettséget igazoló szakemberek (”Szakemberek”) által elérhető és megvásárolható ún. zártkörű Szolgáltatások (”Zártkörű Szolgáltatások”). Az Ügyfelek tudomásul veszik és elfogadják, hogy Szakembernek az minősül, aki vonatkozó szakmai középfokú végzettséggel, OKJ-s képzésben szerzett képesítéssel vagy más egyéb, szépségipari képesítéssel (”Szakmai képesítés”) rendelkezik, így különösen a szakképzett kozmetikusok, lábápolók, masszőrök professzionális sminkesek és akiknek a szakképesítését a Vagheggi Kft. elfogadta és ezen elfogadást visszaigazolta. Szépségipari tanulók személyre szóló iskolalátogatási igazolás bemutatásával válhatnak vásárlásra jogosulttá.

A Szakmai képesítéssel nem rendelkező Ügyfél tudomásul veszi, hogy csak lakossági Szolgáltatások megvásárlására nyílik lehetőség.

3.6 Az Ügyfelek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltatások vásárlásához a Honlapon regisztrálni kell. Természetes személy Vevő esetén, a regisztráció során meg kell adnia a lakcímét, a kiszállítás helyét, e-mail címét és telefonszámát és szakmai végzettségét/eit. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező Vevő esetén, a regisztráció során meg kell adnia a vállalkozás elnevezését, székhelyének címét, a kiszállítás pontos címét, a kapcsolattartó nevét, e-mail címét és telefonszámát. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a regisztráció során a saját, működő e-mail címét, továbbá a saját, tényleges személyes adatait és elérhetőségeit köteles megadni.

3.8 Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Zártkörű Szolgáltatásokat megvásárolni kívánó Szakembernek a Szakmai képesítését igazolnia szükséges. Az okirat másolatát (oklevelet, bizonyítványt) meg kell küldenie a Vagheggi Kft. részére e-mailben az info@vagheggi.hu címre. További lehetőségképpen elfogadjuk a postai úton eljuttatott vagy személyesen bemutatott dokumentumot is (1149 Budapest, Egressy út 8.sz.)

Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vagheggi Kft. ügyvezetője, illetve munkatársai jogosultak a kapott igazoló iratot megvizsgálni és elbírálni, így arról dönteni, hogy az Ügyfél Szakmai képesítéssel rendelkezik-e.

3.7 A Szakember elfogadja és tudomásul veszi, hogy weburáhuzánkban vásárlása után ÁFA-s számlát állítunk ki, amelyen a Szakember (egyéni vállalkozás vagy cég) nevét, címét és adószámát fel kell tüntetnünk.

3.8 A 3.7-es pontban foglaltaktól csak az alábbi esetekben tudunk eltérni és magánszemély nevére számlát kiállítani:

– szépségipari tanulók, akik személyre szóló iskolalátogatási igazolás bemutatásával igazolják ezt;

– szépségipari szakemberek, akik semmilyen a szépségipar területén tevékenykedő gazdasági vállalkozásnak nem tagjai, illetve nem egyéni vállalkozók.

3.9 A Vevő elfogadja, hogy a Szolgáltatásért vételárat (a továbbiakban: ”Vételár”) köteles fizetni. A Vevő elfogadja, hogy a Vételár megegyezik a Szerződés megkötésének napján a Webáruházban a Szolgáltatás elnevezésénél és/vagy leírásánál és/vagy fényképénél feltüntetett Vételárral. A Vevő elfogadja, hogy a Vételártól – az akciók és a kedvezmények kivételével – eltérni nem lehet. A Vevők kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, hogy ugyanazon Szolgáltatás vételára eltérhet a Lakossági ügyfelek, a Szakemberek és a Vagheggi Kft. szerződött partnerei számára. A Vevő elfogadja, hogy a Vételárat az Üzletben az adásvétellel egyidejűleg készpénzbeni fizetéssel, míg a Webáruházban rendelt Szolgáltatás esetén bankkártyával, vagy átutalással köteles megfizetni. A Vevő elfogadja, hogy a Vételárat sem a Szerződés megkötését megelőzően, sem azt követően nem kifogásolhatja.

3.10 Az Üzletben és a Webáruházban történt Szolgáltatás vásárlásától való elállás eljárási szabályai: Vevő az előzetesen regisztrált rendezvények és tanfolyamok, amennyiben azokon nem tud megjelenni és azt nem jelzi Eladó felé e-mailben min. 72 órával a rendezvény / tanfolyam kezdése előtt, úgy a Szolgáltatás meghirdetésekori vételárat a Vevő köteles megfizetni, erről a Vagheggi Kft. Vevőnek számlát állíthat ki

3.11 A Vevő tudomásul veszi, hogy joghatályos elállás esetén a Vagheggi Kft. 8, azaz nyolc munkanapon belül utalja vissza a Szolgáltatás(ok) vételárát a Vevő által írásban megadott bankszámlára.

3.12 A Vevő tudomásul veszi, hogy a Vagheggi Kft. eseti és időszakos akciókat hirdethet. Az ’akció’ azt jelenti, hogy a Vagheggi Kft. által meghatározott Szolgáltatások az általában szokásos árnál kedvezőbb áron vásárolhatóak meg. A Vevő elfogadja, hogy a Vagheggi Kft. kizárólagos joga azt meghatározni, hogy milyen Szolgáltatás(ok) vonatkozásában, milyen időszakra, milyen akciókat hirdet. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy egyes akciók, kedvezmények csak és kizárólag Szakemberek számára elérhetőek. A Vevő elfogadja, hogy a Vagheggi Kft. jogosult bármilyen akciót bármikor mindenféle fizetési vagy egyéb jogkövetkezmény nélkül visszavonni vagy az akció időtartamát tetszőlegesen meghosszabbítani. Az akció időtartama alatt létrejött jogviszonyra az akció feltételei vonatkoznak, ezen feltételek a Vagheggi Kft.-t kötik. Az akciós árakat, illetve az akció időtartamát a Vagheggi Kft. az Üzletben és/vagy a Honlapon teszi közzé.

3.13. A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott Szolgáltatás(ok) megrendelése után Önt az Unicredit Bank fizetőoldalára irányítjuk, ahol a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kivá- lasztásánál “fizetés bankkártyával” feliratra kattintsanak, majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megadják. A Bank a dombornyomott VISA és Mastercard, Visa Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben az Ön Maestro bankkártyáján ilyen nem található, érdeklődjön Bankjánál.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

3.23. Az elfogadott bankkártyák:

3.24. Kártyabirtokos részéről felmerült reklamáció esetén Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Webáruházban történő vásárlása során felmerülő problémát Vagheggi Kft.-nek  írásban, elektronikus úton kell jeleznie az info@vagheggi.hu e-mail címen keresztül, melyre Vagheggi Kft. 14 napon belül köteles válaszolni Vevő által megadott e-mail címre. Ha az online vásárlás során probléma merült fel és a vitát nem tudja rendezni a kereskedővel, panaszát e platformon keresztül egy jóváhagyott vitarendezési testület elé terjesztheti az EU 524/2013 rendelet szerint.

  1. VEGYES RENDELKEZÉSEK

4.1 Az ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog az irányadó.

4.2 Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.

4.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadóak.

4.4 Bármilyen, a jelen ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

Kelt.: Budapest, 2019. július 31.

A jelen ÁSZF hatálybalépésnek napja: 2019. július 31. napja.